Ausztria Anglia Cseh-és Morvaország Dánia Észtország Finnország Hollandia Lengyelország Lettország Litvánia Németország Norvégia Svédország

TAGSZERVEZETEINK / HOLLANDIA


Hollandiai Magyar Szövetség
Hongaarse Federatie in Nederland

ÁTTEKINTÉS A HOLLANDIAI MAGYARSÁG ÉLETÉRŐL

1.. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR, mely fontos a jelen megértésére

Eltérőleg más országoktól Hollandia és Magyarország között régi történelmi kapcsolatok álltak fenn. II. Lajos király felesége, Mária királyné férjének a mohácsi csatában történt eleste után V. Károly császár kérésére Németalföld helytartója lett. Ez ennek a területnek - amelyhez a jelenlegi Belgium is tartozott - az egyik gazdag periódusát jelezte és ilyen módon pozitív emlékeket hagyott maga után a lakosság körében.

A reformáció és ennek következtében Észak- és Dél-Németalföld szétválása után a Hét Provincia szoros kapcsolatot tartott fenn Erdéllyel. Akkor állt elő a magyar diákok tömegeinek peregrinációja többek között holland egyetemekre, Utrechtbe, Groningenbe, Franekerbe, Leidenbe. Apáczai Csere János, Misztótfalusi Kis Miklós és még sokan mások jelzik történelmünkben ezt a kort. Mindmáig tanulnak itt holland ösztöndíjakkal magyar református teológusok nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéből. - Hollandia volt egyike azon országoknak, ahol a Károlyi Bibliát évszázadokon keresztül újra és újra nyomták, hogy terjeszthessék azt a magyar nyelvterületen. - Az utrechti egyetem főépületének a falán, pár méterre attól a teremtől, ahol 1579-ben a holland függetlenség létrejött, látható a debreceni Nagytemplom és az utrechti Dóm-torony között gyalogoló magyar diák domborműve ezzel a felirattal : 'In sanguine Christi conglutinati sumus' ('Krisztus vérében mosattunk össze'). Kifejezésre jutott ez a kölcsönös elkötelezettség abban is, hogy Ruyter admirális 1676-ban - a Holland köztársaság állami vezetésének a megbízásából - kiszabadította a magyar gályarab prédikátorokat a nápolyi alkirály fogságából. Ruyter admirális sírján, az amszterdami Új templom, a koronázó templom mélyén, ott látható mindmáig a magyarok ezüstkoszorúja. A sírt 2001-ben, a gályarabok megszabadításának 325. évfordulója alkalmából a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor nagy ünnepség keretében koszorúzta meg. A miniszterelnököt kíséretével együtt ez alkalomból a holland kormány Hágában, a minisztertanács tanácstermében díszvacsorán látta vendégül.

Ezekből az évszázados kapcsolatokból álltak elő az első és a második világháború után a gyermekvonatok, amelyek református és római katolikus egyházi szervezésben kiéhezett magyar gyermekek nagy csoportjait vitték Hollandiába, hogy felerősödjenek. Sok gyermek maradt ott a gondozó családoknál, de mégtöbb kapcsolat állt elő ilymódon magyarok és hollandok között generációról-generációra.

2.. A MAGYAROK SZERVEZŐDÉSÉNEK KEZDETEI

* A magyarok szerveződése a limburgi bányákban kezdődött az első világháború után, ahol a magyar bányászok Szent Borbála Egyesülete alakult, amely a 60-as évekig működött.

* A két háború között indult az 'AMSZTERDAMI HUNGÁRIA KLUB 1929', amely mindmáig működik, és nemcsak Hollandiának, hanem Nyugat-Európának - Ausztrián kívül - egyik legrégibb magyar szervezete. A Hungária Klub elsősorban Amszterdamnak és környékének fontos magyar találkozási pontja és az egész ország legrégibb folyamatosan funkcionáló szervezete. Ez az egyesület rendezi meg hagyományosan a Hollandiai Magyar Szövetséggel karöltve a Március 15-i nemzeti ünnepet és az azzal egybekötött Magyar Bált.

*Szintén a két háború között alakult meg az 'Első Hágai Magyar Női Klub', amely a háború alatt különösen fontos embermentő tevékenységet folytatott.

*A két háború között Holland-Kelet-Indiában jelentős számú magyar orvos, mérnök és gazdasági tevékenységet folytató személy dolgozott. Közöttük voltak, akik írásaikkal a magyar és a holland irodalomban is névre tettek szert.

3.. 1956. ÉS AZUTÁN

*Minden évben, május 4-én este 8 órakor kigyúlnak egész Hollandiában az utcai lámpák, mindenki megáll az utcán vagy bárhol, ahol van, s az egész ország egy emberként két percig csendben állva áldozik emlékezetében a háború és a háborúk halottainak. Ezt Hollandia csak egyszer tette meg más nép áldozataiért: 1956. novemberében a magyarokért. - 1956-ban a hollandok visszavonták sportolóikat az ausztráliai Olimpiai Játékokról, mert nem voltak hajlandók az oroszokkal a Magyar Forradalom leverése után sportemberekként sorompóba állni, mintha semmi sem történt volna Magyarországon.

* 1956-ban a magyar menekültek Juliánna holland királynőnek egy magyar forradalmi zászlót adtak át. Ezt Hágában, a Királyi Ház Levéltárában őrzik az ország legszentebb ereklyéi között, és csak a Hollandiai Magyar Szövetségnek adják ki a Forradalom és Szabadságharc emlékünnepélyére öt évenként.

*1956-ban a magyar menekültek által kibővült a hollandiai magyarság, melynek összlétszáma e pillanatban kb. 8 - 10.000 s zemélyre tehető. A menekülteket jól megszervezett segítőrendszer keretében helyezték el az országban. Ehhez tudni kell, hogy a holland nép a magyar forradalomban és szabadságharcban a saját történelmének a paralleljét élte át. A magyar menekültek fogadásában nagy szerepe volt a 2. világháború alatti Holland Ellenállási Mozgalom tagjainak minden társadalmi szinten.

*Hollandiában a történelmi hattér, nem utolsó sorban a forradalom hősies áldozatvállalása, továbbá a magyar menekültek nívója, szorgalma és hozzáállása következtében a magyarokat általában nem tekintették és tekintik 'idegeneknek' abban az 'értelemben, ahogy sok más 'bevándorlót' tekintettek és tekintenek.

* A hollandiai magyar szervezetek aktív szerepet vállaltak a menekültek fogadásában. Egy, Flór Ede festőmuvész által a Mikes Kelemen Kör nevében felállított szervezet - egyedülálló módon Nyugat-Európában - kétnyelvű szaktanfolyamokon képezte ki az ideérkezett fiatal magyar munkásokat és segítette őket érvényes holland szakdiplomák megszerzéséhez. Ilymódon jól el tudtak helyezkedni a holland gazdasági életben.

AZ EGYHÁZAK

A háború után, a gyermekvonatokkal kapcsolatban, 1948-ban indult be a szervezett római katolikus és a protestáns (református) magyar lelkigondozás, amely mindmáig folyik.

ITT IS ALÁHÚZZUK AZ EGYHÁZI MUNKA JELENTOSÉGÉT ÉS FONTOSSÁGÁT A MAGYARSÁG ÉLETÉBEN AZ EGÉSZ VILÁGON. Különösen kifejezésre kerül ez a történelmi egyházak áldozatkész és folytonos feleloségvállalásában és munkájában. Ennek az eredményeit a magyarság egésze élvezi.

A. A RÓMAI KATHOLIKUS EGYHÁZI MUNKA
a HOLLANDIAI MAGYAR RÓMAI KATHOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGI TANÁCS keretében történik, amely szentmiséket, lelkigyakorlatokat, és Ige- és Áldozás-összejöveteleket szervez Hágában, Arnhemben, Helmondban, Hoensbroekban, Rotterdamban és az ország más részeiben.

* a Hollandiai Magyarok Lelkigondozására alakult alapítvány erkölcsi segítséget nyújt az arra szorulóknak és támogatja a római katolikus lelkész munkáját.

*Régebben, 1948-óta, voltak római katolikus lelkészek. Jelenleg időről-időre szolgál római katolikus lelkész Hollandiában. Van remény arra, hogy e tekintetben belátható időn belül pozitív változás áll be.

B. A PROTESTÁNS EGYHÁZI MUNKA
a HOLLANDIAI MAGYAR PROTESTÁNS KERESZTYÉN LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT keretében történik. E tevékenységnek földrajzi központja a VIANENI MAGYAR OTTHON, amely egyházi tevékenységek mellett más jellegű magyar tevékenységekre is lehetőséget nyújt (Mikes Kelemen Kör, Tekergő Gyermekjátszóház és Magyar Iskola). Ez az épület egy holland házaspár és sokak áldozatos adományából és munkájából épült.

* Istentiszteletek vannak vasárnaponként ebben az otthonban, továbbá évente négyszer Hágában és időről-időre Maastrichtban, s az ország más városaiban.

* Tüski István ref. lelkész 1948 óta végzi a protestáns lelkigondozói munkát Hollandiában. Felesége, szül Szabó Márta és leánya, Tüski Márta , mindketten ref. lelkészek, vele együtt végzik ezt a szolgálatot mások közreműködésével.

4.. A MAGYAR SZERVEZETI MUNKA HOLLANDIÁBAN

A. * Már említettük az AMSZTERDAMI HUNGÁRIA KLUB 1929 munkáját, amely 1999-ben ünnepelte fennállásának 70 éves jubileumát.

*1951-ben alakult a HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR. Ezt holland egyetemeken tanuló magyar egyetemi hallgatók alapították és azóta nagyon aktív tevékenységet fejt ki mind hollandiai, mind országközötti mind nemzetközi alapon. Havonta rendez előadásokat Hollandiában és 1959. óta évente szeptemberben Tanulmányi Napokat, amelyeken a magyar szellemi élet jelesei tartanak előadást. A Kör MAGYAR IRODALMI FIGYELŐ címmel magyar irodalmi díjat alapított, amelyet évente a Tanulmányi Napok során ítél oda egy-egy ismert magyar író vagy irodalmi kritikus egy magyar írónak bárhol a világon. - A Körben eddig több mint 1200 előadás hangzott el alapítása óta. Könyvkiadása eddig 15 saját kiadású és számos másokkal együtt kiadott kötetet mutat fel. A Kör és tagjai munkát végeznek a hollandiai magyarság életében minden síkon.
- A 2003. szeptember 10. és 14. között megrendezendő Tanulmányi Napok címe a következő lesz : 'ÚJ ATLANTISZ, - Jelenünk és jövőnk kultúrvilágaink távlataiban'

*2001-ben a Mikes Kelemen Kör 50. éves jubileumán indult be a MIKES INTERNATIONAL nevű tudományos, irodalmi, művészeti és közgazdasági témájú háromhavi internet-folyóirat. A folyóirat két alapnyelve magyar és angol. - 2002. augusztusa óta beindult a BIBLIOTHECA MIKES INTERNATIONAL is, amelynek keretében tudományos és irodalmi könyvek jelennek meg interneten. Mindkettő nagy érdeklődésnek és olvasottságnak örvend az egész világon. (Honlap : www.federatio.org/mikes_int.html)

***

B. HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG

1957-ben az Amszterdami Hungária Klub 1929 és a Hollandiai Mikes Kelemen Kör közösen alapította a HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉGet, a hollandiai magyarság központi szervezetét, melyben a magyar szervezetek - köztük az egyházak is - tevékenységüket összefogják és koordinálják. Ez a szervezet, amely 45 éve áll fenn, nem csupán a hollandiai magyar tevékenységeket fogja össsze, hanem egyben a HOLLANDIAI MAGYARSÁG KÉPVISELŐJE A HOLLAND KORMÁNY ÉS HIVATALOS SZERVEK felé.. Ennek jelentősége ismételten kitűnt és kitűnik a miniszterelnökkel és más miniszterekkel való kapcsolatban is, amikor magyar kérdéseket hozunk szőnyegre.

*A Hollandiai Magyar Szövetség látja el a hollandiai magyarság képviseletét többek közt a MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE és a 2001-ben Stockholmban megalakult 'NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR ORSZÁGOS SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE' keretében.

* A Hollandiai Magyar Szövetség évente kiadja HOLLANDIAI MAGYAR HÍREK című kétnyelvű (magyar-holland) országos körlevelét, amelyben minden magyar tevékenységről igyekszünk hírt adni. Ezt minden számunkra ismert magyar vagy magyar hátterű és a magyarság kérdései iránt érdeklődő személynek és szervezetnek elküldjük.

*Itt említendő a Hollandiai Magyar Szövetség háromnyelvű (magyar, holland, angol) INTERNET HONLAPJA, amelyen az egész hollandiai magyarságnak helyet adunk. Ezen megtalálható a Hollandiai Magyar Hírek teljes szövege is. - Rajta nem csupán a hollandiai magyar munkáknak szentelünk figyelmet, hanem igyekszünk áttekintést adni magyar tevékenységekről szerte a világon illetve megadni a lehetőséget a széleskörű tájékozódásra és kapcsolatteremtésre. (Központi honlap-cím : www.federatio.org)

*A Hollandiai Magyar Szövetség gondoskodik a MAGYAR NEMZETI ÜNNEPEK megünnepléséről, - Március 15-ét az Amszterdami Hungária Klubbal, augusztus 20-át az egyházakkal (ökuménikus istentisztelet, eucharisztia és úrvacsoraosztás, utána ünnepély) és október 23-át a Hollandiai Mikes Kelemen Körrel karöltve.

***

C. A HOLLANDIAI MAGYAR SZERVEZETEK MUNKÁJA közül itt kiemeljük a következőket:

*KATHOLIKUS MAGYAR ÉRTELMISÉGI MOZGALOM - HOLLANDIAI PAX ROMANA EGYESÜLET, mely rendszeres előadásokkal és összejövetelekkel gazdagítja a hollandiai magyar szellemi életet.

*KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZ SZÖVETSÉG 'ATTILA' CSERKÉSZCSAPAT.

Rendszeres cserkészmunka Hollandiában és Európában.

*KÖLCSEY FERENC MAGYAR EGYESÜLET ALKMAAR ÉS KÖRNYÉKE

Kulturális öszejövetelek Észak-(Nyugat-) Hollandiában.

* LIMBURGI MAGYAR RÁKÓCZI KLUB. Kulturális összejövetelek Dél-Hollandiában.

*SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY. Szociális segélynyújtás Magyarországon és a Kárpát-medencében.

* MAGYAR FIATALOK BARÁTI TALÁLKOZÓJA (MAFI). Fiatal magyarok havonkénti találkozóhelye előadások és kötetlen kapcsolattartás keretében.

*A HOLLANDIAI MAGYAR ASSZONYOK EGYESÜLETE és

* az EDEI MAGYAR KLUB, az ország közepén élő magyarok talákozóhelye.

*HOLLANDIAI MAGYAR GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖR, amely a fiatal magyar családokat igyekszik össszefogni s gyermek- és ifjúsági oktatással kíván hozzájárulni a jövendő generációk magyar szellemi neveléséhez. Ebben kiemelendő:

* TEKERGŐ GYERMEK-JÁTSZÓHÁZ 4-12 éves gyermekek számára (Vianeni Magyar Otthon) és

a.. *MAGYAR ISKOLA 5-16 évesek számára (magyar nyelv és irodalom, történelem stb.). Ennek a munkának a jövendőben különös figyelmet szentelünk.

* MAGYAR ÓVODÁK (szombaton/vasárnap)

a.. Maarssen-ben és
b.. Rotterdam és Hága környékén

*MAGYAR ZENE,

a.. LISZT FERENC KÖR FRID GÉZA ALAPÍTVÁNY

KODÁLY ZOLTÁN ZENEPEDAGÓGIAI INTÉZET

a.. KAMERKOOR QUINTESSENS

* MAGYAR NÉPZENE ÉS NÉPI TÁNCOK

a.. KALÁRIZS TÁNCHÁZ
b.. BUZAVIRÁG NÉPI TÁNCCSOPORT
c.. PHOENIX TÁNCCSOPORT
d.. GYERE KATA TÁNCBA gyermek-tánccsoport
e.. ORKEST CSÁRDÁS
f.. ORKEST HAJNALI
g.. ORKEST ÖRDÖNGŐS
h.. ZIMEZUM ALAPÍTVÁNY
i.. DE SPEELMAN
Ezen szervezetek tagjainak egy része nem magyarokból, hanem a magyar zenét és népi táncokat szerető hollandokból áll.

*A HOLLANDIAI MAGYAR TANÁROK KÖRE a magyar nyelvet oktató tanárokat fogja össze.

5. EGYETEMEK MAGYAR RÉSZLEGEI

* a GRONINGENI EGYETEM Finn-ugrisztika tanszékén folyik magyar nyelv és irodalmi oktatás, továbbá

* az AMSZTERDAMI VÁROSI EGYETEM Kelet-Európai Intézete keretében MagyarTanulmányok. Itt szintén van magyar nyelvi oktatás.

6. MAGYAR illetve MAGYAR VONATKOZÁSÚ SAJTÓTERMÉKEK

* MOST MAGYARUL - Kiválóan szerkesztett kétnyelvű magyar - holland folyóirat.

* ABLAK - az Amszterdami Városi Egyetem Kelet-Európai Intézete által kiadott Közép-Európának szentelt holland nyelvű folyóirat.

* HOLLANDIAI KATHOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉGI HÍRLEVÉL - Interneten megjelenő háromhavi hollandiai magyar római katolikus egyházi értesítő.

* JÖJJETEK! - Hollandiai magyar protestáns egyházi értesítő

* MIKES INTERNATIONAL. Internet-folyóirat. Ld. fenn a Mikes Kelemen Körnél.

* KARPATENBEKKEN - Holland nyelvű közlemények a Kárpát-medence egyházi híreivel.

7. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

*A hollandiai magyarság jól elhelyezkedett a holland társadalomban. A társadalom minden síkján tevékenyek magyarok. Őket - mint fentebb említettük - a holland társadalomban nem mint idegeneket tekintik. (Ez napjainkban Nyugat-Európában nem magától értetődő.)

* Ennek a visszája abban van, hogy a második generáció egy része kívül került a magyar vérkeringésen. Ez nem kis részben az 1989. előtti kommunista magyar valóságra vezethető vissza. Annak kilátástalansága sok magyar szülőt visszatartott attól hogy gyermekeit magyar nyelvre tanítsa, sőt gyakran féltette is őket ezáltal kitenni a kommunista befolyásolás veszélyének.

*Amennyiben a Nyugat-európai MÁSODGENERÁCIÓS IFJÚSÁGNAK MAGYAR NEVELÉST kívánunk adni, fontos megfontolnunk, hogy annak a szokásos magyar háttér mellett meg kell adnunk a nyugateurópai hátteret is, mert a Nyugat-Európában született és felnőtt emberek számára ez a referencia-keret. Ezen a téren a nyugat-európai magyarokra és közöttük különösképpen a pedagógusokra, a Kárpát-medencei szakértőkkel együtt komoly feladat vár. Meggondolandó lenne magyar-német, magyar-angol, magyar-francia, magyar-holland stb. stb. könyvek kiadása, hogy a tanítványok az anyagot A MAGUK VILÁGÁBAN el tudják helyezni. Másképpen a 'magyar' világuk irreálissá válik számukra és így elidegenednek tőle, mielőtt megismernék.

* Általában fontos, hogy a magyar tudósok, írók, muvészek éppenúgy mint a magyar üzletemberek minél nagyobb EGYÜTTMŰKÖDÉST fejtsenek ki és a magyar társadalom, mindenütt a világon, mozdítsa ezt elő, nem utolsó sorban a kellő információval és az együttműködésre irányuló közös akarattal. Ezt inspirálni és elősegíteni közös feladatunk. (Ez a gondolat áll többek közt a 'Mikes International' mögött.)

* Meg kell fontolnunk, hogy nem csak nyelvében él a nemzet, bármily fontos legyen is a nyelv kétségtelenül. A magyar történelem általános emberi értékeit tudatosítanunk kell magunknak, mert történelmünk tanúsága szerint a magyarságot éppen ezek az általános emberi értékek inspirálták és tartották meg. Ilyen értelemben kell a jövendőben a magyar KULTÚRIDENTITÁS- ÉS ÖNÉRTÉKTUDATOT minden generációban erősítenünk mindenütt az egész világon. Ez külön arcot kap a más kultúrvilágokkal való szembesülésben, amelyben mindenkinek, aki hazáján kívül él, fenn kell tartania magát és önmaga számára meg kell teremtenie az egyensúlyt a maga és környezete kultúrvilága között. - Magyarország napjainkban nem a magyarság kizárólagos szellemi középpontja, de fontos referencia-pontja mindenkinek, aki a magyarság szellemi egészében bármely módon is részt vesz..

* Jól tudatosítanunk kell magunknak, hogy A NYUGAT-EURÓPAI MAGYARSÁG KÜLÖN KULTÚRÁLIS EGÉSZ. Érték- és referencia-világa nem egyezik meg mindenben a magyarországi értékvilággal. Sorsközösségtudata a magyarság egészével fennáll és fennmarad. Fontos antennája ez a magyarságnak. Közel van Közép-Európához, s így nincs attól olyan messze , mint a tengeren túl élő magyarok. Európa összeköt bennünket. Ez külön hangsúlyt kap, ha Magyarország belép az Európai Unióba.

*Már fentebb kiemeltük a történelmi EGYHÁZAK jelentőségét a magyar diaszpóra életében. Ez nem csak nálunk van így, hanem szinte minden népnél. Angolok, németek, lengyelek, hollandok kristályosodási pontjai anyaországukon kívül az egyházi közösségek. Ez egyben kapcsolatteremtés szempontjából is fontos a különböző országokban mivel az egyházak eleve nemzeti határokat átlépő módon keresnek és teremtenek kapcsolatot egymással, ami a bármely módon hozzájuk tartozó személyek és csoportok szociális tájékozódását elosegítheti egy-egy új környezetben. - Az egyház nem szorul legitimációra. Maga legitimál. Ezeket a kristályosodási pontokat erősíteni és mind anyagilag mind szellemileg támogatni közös érdekünk és feladatunk.

* Ugyanez érvényes általában SZERVEZETEINK esetében is. A magyar szervezetek a diaszpórában fontos szerepet töltenek be kulturális és társadalmi életünkben. Fontos, hogy e szervezetek ne csupán befelé forduló csoportok legyenek, hanem kitáruló szervezetek, amelyek a különböző országok társadalmával, annak különböző rétegeivel teremtenek kapcsolatot. Itt különös feladat hárul értelmiségi magyarokra, üzletemberekre, a szervezeti életben tevékeny személyekre.

*Kiemelendő, hogy Hollandiában - mint egyebütt is - minden, ami 'magyar' vonalon történik, egyének személyes áldozatával történik. Bennünket senki nem segélyez. Amit teszünk, azt a magyarság szellemi, emberi egésze iránti elkötelezettségből tesszük. Bízunk benne, hogy ez a jövendőben is így fog folytatódni.

***

A fentiekben kétségkívül sok elemet nem világítottunk meg úgy, ahogy szerettük és kellett volna. Egy-két kivétellel eltekintettünk nevek említésétől. Igyekeztünk nagy vonalakban összképet nyújtani a magyarság Hollandiában élő részéről a múltban és a jelenben, kitekintéssel a jövendőre, amely pozitív reményekkel kecsegtet, ha megértjük, hogy a magyarság jövendője
a.. a 'kimuvelt emberfőben',
b.. történelmünkben kikristályosodott, általános emberi értékekre alapuló önértéktudatunkban és
c.. a magyar és magyar közötti együttműködésben rejlik.

Ez egész történelmünk tanulsága, és ez egyben a 21. század történelmi feladata mindnyájunk számára, bárhol éljünk is e földgömbön. Valamennyien a MAGYAR SZELLEMI HAZA tagjai vagyunk.

További részletekre utalunk Szövetségünk már fentebb említett központi honlapjára: www.federatio.org

Hollandia, 2003. január
A HOLLANDIAI MAGYAR SZÖVETSÉG vezetősége


Lap tetejére

     
     
  Postacím:

P.O. Box 178, 3500 AD Utrecht, Hollandia

 
  Telefon: +31-70-3509949  
  Fax: +31-70-3456043  
  Honlap: http://www.federatio.org  
  Elektronikus posta: federatie@hotmail.com  
     
 
Elnökség
 
     
  Elnök:
Prof. Dr. Kibédi Varga Sándor  
 
Alelnök:


Dr. Tánczos Ottó

 
  Elsõ titkár: Dr. Tóth Miklós
 
  Másodtitkár: Csanady Agnes ref. lelkész
 
  Pénztáros: Mustó Sándor  
 


Lap tetejére

NÉHÁNY SZÓ A HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖRRŐL

Ha beletekintünk a történelembe, ismételten láthatjuk az emigrációk nagy szerepét egy-egy nép, egy-egy kultúrvilág életében. Aki kilép a maga világából, szembesül új kultúrvilágokkal, amelyekben meg kell állnia a helyét. Ezt éltük meg mi is a háború után Hollandiában éppúgy, mint sokan mások más országokban. Nekünk szerencsénk volt, hogy egy olyan országba kerültünk, ahol a 17. század óta, azaz Bethlen Gábor óta, hagyományos a magyarok szeretete. Azóta tanulnak itt az egyetemeken magyar diákok. Jöttünk az autonóm magyar kultúrvilágból és érkeztünk egy olyan kultúrvilágba, amelyik alapmagatartását tekintve kis különbséggel ugyanaz volt mint a mi magyar világunk. Holland egyetemeken tanultunk és itt találtuk meg a helyünket. Hollandia nyitott ország az egész földgömbre, a világ legjobb kilátótornya. Benne van mindenben és mindenen kívül áll. Ez hozzájárult a Mikes Kelemen Körnek a felvetődő kérdésekhez való nyilt, általános emberi értékekben gyökerező és azokon belül időben és térben a magyarság szellemi egészére tekintő hozzáállásához.

1951-ben - midőn politikai okokból mindenki mindenkitol félt - Tüski István ref. lelkész kezdeményezésére (a háború alatti 'Magyar Élet'- konferenciák példájára) összegyűltünk Utrechtben - fiatal emberek bárminemű egymástól való elhatárolódás nélkül - három tudományos eloadás meghallgatására és az azokról folytatott eszmecserére. Ezek címe volt: 'A világnézet válsága', 'A keresztyénség válsága', 'A magyarság válsága'.
Ezen előadások tartalmával és nívójával mindjárt meg volt adva a Körnek azóta mindíg fenntartott jellege is: az emberi értékek és bennük a magyarság iránti elkötelezettség, akadémiai szabadság és színvonal. - Úgy megörültünk egymásnak, hogy a folytatás magától adódott. - A Kör nem ismer vallási vagy egyéb határokat. Benne a tolerancia, egymás személyének és felfogásának a tisztelete magától értetődő. Minket az köt össze, hogy sok tekintetben különböző módon gondolkodunk.

Azóta általában HAVONKÉNTI ÖSSZEJÖVETELEK keretében - az utóbbi években rendszerint Vianenben a 'Magyar Otthonban' - egy-egy tudományos, irodalmi vagy művészeti témájú előadást hallgatunk meg, amelyet eszmecsere követ. Politikával nem foglalkozunk. A Mikes Kelemen Körben megalakulása óta, az évközi összejöveteleken és a Tanulmányi Napokon együtt, eddig több mint 1200 előadás hangzott el. Legnagyobb részük magyarul. Évközi összejöveteleinken időről-időre vannak holland és tanulmányi napjainkon angol nyelvű előadások is. -

A Kör magyar népi tánccsoportja 1953-ban és 1954-ben nagy sikerrel lépett fel a holland televízióban is.- 1956-ban, a Magyar Forradalom és Szabadságharc következtében Hollandiába jött menekültek - köztük sok egyetemi hallgató - azonnal bekapcsolódtak munkánkba. - 1957-ben az Amszterdami Hungária Klub 1929-el együtt megalapítottuk a Hollandiai Magyar Szövetséget.

1959-ben indítottuk el a már említett TANULMÁNYI NAPJAINKAT 'országközi' alapon minden évben, szeptemberben. Ezeken egy-egy általános kulturális témának szentelünk figyelmet ismert, kiváló előadókkal az egész világról. A szintén az egész világból, elsősorban természetesen Európából jövő résztvevők száma általában 75 és 120 között mozog. Eloadóink nem kapnak honoráriumot. (Minket senki sem támogat.) - Tanulmányi Napjainkon ítéli oda egy ismert magyar író vagy irodalmi kritikus a Kör Irodalmi Díját, a MAGYAR IRODALMI FIGYELŐ-t, egy magyar írónak bárhol a világon. A díjról diploma és emlékérem tanúskodik.- Az előadások egy részét könyv formájában kiadtuk. Eddig 15 kötet jelent meg. Közülük egy a Holland Királyi Tudományos Akadémiával karöltve. 2001-ben kiadtuk a Kör első 50 évéről szóló emlékkötetünket a pozsonyi Kalligram-kiadóval együttműködve 'Számadás' címen. - Ez évben, 2003-ban, 44. Tanulmányi Napjaink címe a következő lesz: 'ÚJ ATLANTISZ, - jelenünk és jövőnk kultúrvilágaink távlataiban'. (Időpont és hely: szeptember 11-14., Elspeet, Hollandia.) - Efajta, európai síkon történő kulturális jellegű konferenciák többször kerülnek megrendezésre. Ezt a fejlődést a magyar emigrációban Nyugat-Európában a Hollandiai Mikes Kelemen Kör indította el.

2001-ben, a Kör 50 éves fennálása alkalmából indítottuk el legújabb tevékenységünket, a MIKES INTERNATIONAL-t. Ez háromhavi Internet-folyóirat a Kör szellemében, amelyben tudományos, irodalmi és művészeti cikkeket, tanulmányokat közlünk. A folyóirat minden száma lehívható a Széchenyi Könyvtár adatbázisából is. Egy-egy szám 80 - 100 oldalnyi terjedelmű. Két alapnyelve van: magyar és angol. Közlünk más nyelven is cikkeket magyar és angol összefoglalással. A folyóirat nagy érdeklődésnek örvend az egész világon, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában, Ázsiában éppúgy, mint Európában, különösképpen a Kárpát-medencében. Címe:www.federatio.org/mikes_per.html
2002. augusztus 3-án beindítottuk BIBLIOTHECA MIKES INTERNATIONAL nevű könyvsorozatunkat, amelyben máris több kötet látott napvilágot, míg újabb kötetek kiadása van tervbe véve. Cím: www.federatio.org/mikes_bibl.html Ilymódon fontos könyveket mindenki számára hozzáférhetővé teszünk az egész földgömbön. - Az Internet a magyar szellemi hazában való tájékozódásunkat és kapcsolattartásunkat teszi lehetővé. Egymás szomszédjává válik általa az ungvári, a székelyudvarhelyi, a szegedi, a düsseldorfi, a Los Angeles-i, a Rio de Janeiro-i, a sidneyi, a tokiói magyar ember. - 2002-ben elindítottuk MIKES INTERNATIONAL NEWSGROUP nevű levelezési listánkat is. Jelentkezni lehet a következő címen: mikes_int@federatio.org

A Hollandiai Mikes Kelemen Körben fontos az objektív eszmecsere. A magyar kultúrvilág olyan értékek kincsesbányája, amelyekkel meggazdagodni és amelyeket tovább gyümölcsöztetni öröm és feladat. Ebben a nyugat-európai magyar kultúrvilág külön szerepet tölt be. A kör ennek kíván egyik - a magyarság szellemi egészét szolgáló - kristályosodási pontja lenni.

A Hollandiai Magyar Szövetség háromnyelvű (magyar, holland, angol) honlapját (www.federatio.org) mindenkinek a figyelmébe ajánljuk. Azon keresztül különböző hollandiai és más magyar tevékenységek szerte a világon áttekinthetők, illetve hozzzáférhetők.

A Kör postacíme: Cornelis Dopperlaan 4, NL-2343 MG Oegstgeest, Hollandia.
Tel.: +31.71.5154287.
E-mail: mikes_hollandia @hotmail.com
Postgiro: 3777858, St. Mikes Kelemen Kör, Leiden

Oegstgeest, 2003. január.
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör vezetősége

Lap tetejére